Khai trương Nhà Hàng TOKYO Nhật Bản

07/2021: Khai trương Nhà Hàng TOKYO Nhật Bản.