Liên hệ chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào

Kinh doanh

sales@grandviewpalacehalonghotel.com

dosm@grandviewpalacehalonghotel.com

Info

info@grandviewpalacehalonghotel.com

Kỹ thuật

eng@grandviewpalacehalonghotel.com

itm@grandviewpalacehalonghotel.com